ขอบข่ายการใช้งาน

______ 1. ข้อมูล Part Catalogue นี้จะเป็นข้อมูลของรถที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น
______ 2. Part Catalogue เริ่มตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นไป
______ 3. ราคาที่แสดง เป็นราคาขายปลีก (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าแรง)
______ 4. กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางผู้จำหน่ายอีกครั้ง ก่อนทำการสั่งซื้อ
______ 5. ท่านต้องมีโปรแกรมการใช้งาน Adobe Reader หรือเทียบเท่า
______ 6. ศึกษาการใช้งานระบบได้ที่ คู่มือการใช้งาน
.